Խորագրեր

book
ՀՏԴ ցուցիչԹեմա
61 Ընդհանուր բժշկություն
611 Մարդու անատոմիա
612 Ընդհանուր ֆիզիոլոգիա
613 Հիգիենա
614 Ընդհանուր առողջապահության կազմակերպում
615 Դեղաբանություն
616 Ընդհանուր ախտաբանություն: Ներքին հիվանդություններ
617 Ընդհանուր վիրաբուժություն
619 Անասնաբուժություն

ՀՏԴ ցուցիչԹեմա
389 Չափագիտություն
62 Ինժեներական գործ: Տեխնիկա
620.1 Նյութագիտություն
621 Ընդհանուր մեքենաշինություն
622 Լեռնային արտադրության տեխնոլոգիա
623 Ռազմական տեխնիկա:
624 Շինարարական կառուցվածքներ
625 Ճանապարհային շինարարություն
626 Հիդրոտեխնիկական շինարարություն
627 Բնական ջրային ուղիներ: Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ
628 Սանիտարական տեխնիկա
629 Փոխադրամիջոցների տեխնիկա
64 Տնարարություն: Կոմունալ-կենցաղային տնտեսություն
643/645 Բնակավայրի կահավորում
643 Բնակավայր
644 Սանիտարա-տեխնիկական սարքավորումներ կահավորման համար
645 Կահույք և ներքին զարդարման առարկաներ կահավորման համար
646/649 Անձնական օգտագործման պարագաներ, տնային տնտեսության վարում
655 Պոլիգրաֆիական արտադրության տեխնոլոգիա
656 Տրանսպորտ: Կազմակերպում և կառավարում:
66 Քիմիական տեխնոլոգիա
663 Խմիչքների տեխնոլոգիա
667 Ներկերի, ներկանյութերի արտադրությունը և դրանց կիրառությունը
668 Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա
67/68 Արդյունաբերության և արհեստների տարբեր ճյուղեր
67 Արհեստագործություն
671 Ոսկերչություն և ակնագործություն
672 Սև մետաղներից ապրանքներ
673 Գունավոր մետաղներից ապրանքներ
674 Փայտամշակման արտադրության տեխնոլոգիա
675 Կաշվեղենի և մորթեղենի մշակման տեխնոլոգիա
676 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության տեխնոլոգիա
677 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի տեխնոլոգիա
678 Ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն
681 Ճշգրիտ մեխանիկա
682 Դարբնագործություն
687 Կարարտադրանքի տեխնոլոգիա
688 Գեղարվեստական իրերի արտադրություն: Դեկորատիվ արտադրանք
689 Ձեռագործություն
69 Շինարարական գործ
691 Շինանյութեր և շինարարական արտադրանքներ
694 Հյուսնային, ատաղձագործական աշխատանքներ
696 Շենքերի սանիտարա-տեխնիկական սարքավորումներ և դրանց տեղադրումը

ՀՏԴ ցուցիչԹեմա
63 Գյուղատնտեսություն
630 Անտառային տնտեսություն
631 Գյուղատնտեսության ընդհանուր հարցեր
635 Բանջարաբուծություն: Դեկորատիվ այգեգործություն
636 Ընդհանուր անասնաբուծություն
637 Անասնապահական մթերքներ