Խորագրեր

book
ՀՏԴ ցուցիչԹեմա
1 Փիլիսոփայություն
11 Մետաֆիզիկա
128/129 Կյանքի և մահվան փիլիսոփայական պրոբլեմները
13-133 Փիլիսոփայական պրոբլեմները հոգեկան կյանքում
14 Փիլիսոփայական սիստեմներըը և կոնցեպցիաները

ՀՏԴ ցուցիչԹեմա
159.9 Հոգեբանություն
16 Տրամաբանություն
17 Բարոյագիտություն (Էթիկա)
18 Գեղագիտություն (Էսթետիկա)
Update