Խորագրեր

book
ՀՏԴ ցուցիչԹեմա
3 Հասարակական գիտություններ
31 Վիճակագրություն
32 Քաղաքականություն
321 Պետությունը որպես քաղաքական իշխանություն
33 Էկոնոմիկա։ Ժողովրդական տնտեսություն ։ Տնտեսական գիտություններ
331 Աշխատանքի էկոնոմիկա։ Աշխատանքի կազմակերպում