Խորագրեր

book
ՀՏԴ ցուցիչՀՏԴ ցուցիչԹեմա
9T Պատմություն
9(47)T3(2) ԽՍՀՄ պատմություն. Ընդհանուր բաժին
9(479.22)T3(2Гр) Վրացական ԽՍՀ
9(57)T3(257) ԽՍՀՄ-ի ասիական մասի պատմություն
9(479.25)T3(2Ap)0/7 Հայ ժողովրդի պատմության ընդհանուր հարցեր։ Բոլոր ժամանկաներին վերաբերող աշխատություններ
9(4)T3(4) Եվրոպայի պատմություն
9(5)T3(5) Ասիայի պատմություն